hector@hector.com.pl
+48-22-639-2500

Akcjonariat

LISTA AKCJONARIUSZY HECTOR S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 19 KRS0000079821
L.P. NAZWISKO I IMIĘ (ADRES) ILOŚĆ AKCJI % SUMY AKCJI WARTOŚĆ AKCJI
1. Joanna Skrycka Łuksza 995 19,9 99 500,00 zł
2. Włodzimierz Łuksza 4005 80,1 400 500,00 zł
SUMA AKCJI 5000 100 500 000,00 zł

Planowany termin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy to 29.07.2020 roku.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2019
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2019.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2019
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz wprowadzenie do sprawozdania finansowego wraz z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami spółki HECTOR S.A. za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zysku za rok 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
12. Zmiana Statutu Spółki i przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

PROJEKTY UCHWAŁ

UCHWAŁA NR 1/2020 z dnia 09.07. 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HECTOR S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki.”

UCHWAŁA NR 2/2020 z dnia 09.07. 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HECTOR S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku”.

UCHWAŁA NR 3/2020 z dnia 09.07. 2020 roku w sprawie udzielenia  absolutorium Prezesowi Zarządu
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HECTOR S.A.” z siedzibą w Warszawie udziela Panu Włodzimierzowi Łuksza absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2019.”

UCHWAŁA NR 4/2020 z dnia 09.07. 2020 roku w sprawie udzielenia  absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HECTOR S.A.” z siedzibą w Warszawie udziela Panu Tomaszowi Facon  absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2019.”

UCHWAŁA NR 5/2020 z dnia 09.07. 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HECTOR S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej  z działalności  za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku”.

UCHWAŁA NR 6/2020 z dnia 09.07. 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej  Rady Nadzorczej Pani Joannie Krystynie Skryckiej Łuksza
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HECTOR S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Pani Joannie Krystynie Skryckiej Łuksza absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w 2019 roku”.

UCHWAŁA NR 7/2020 z dnia 09.07. 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi   Rady Nadzorczej Pani Marcie  Joannie Łuksza
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HECTOR S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Pani Marcie Joannie Łuksza absolutorium z wykonania obowiązków Członka  Rady Nadzorczej w 2019 roku”.

UCHWAŁA NR 8/2020 z dnia 09.07. 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi   Rady Nadzorczej Pani Karinie Małgorzacie Skupińskiej
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HECTOR S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Pani Karinie Małgorzacie Skupińskiej  absolutorium z wykonania obowiązków Członka  Rady Nadzorczej w 2019 roku”.

UCHWAŁA NR 9/2020 z dnia 09.07. 2020 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku  przepływów  pieniężnych, zmian w kapitale własnym  oraz wprowadzenie do sprawozdania finansowego wraz z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami Spółki Akcyjnej HECTOR za 2019 rok.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HECTOR S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza:

  • bilans Spółki na dzień 31.12.2019 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą  10.927.186,70 zł (dziesięć milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych,  70/100),
  • rachunek strat i zysków za rok 2019 wykazujący zysk  netto w kwocie 551.518,47 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy  pięćset osiemnaście  złotych,   47/100),
  • rachunek przepływów środków pieniężnych za rok 2019 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 7.687.060,68 zł (siedem milionów sześćset osiemdziesiąt siedem  tysiące  sześćdziesiąt   złotych,   68/100)
  • zmiany w kapitale  własnym za rok 2019  wykazujące zwiększenie    kapitału własnego o kwotę  551.518,47 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy  pięćset osiemnaście  złotych,   47/100),
  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego wraz z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami.

UCHWAŁA NR 10/2020 z dnia 09.07. 2020roku w sprawie przekazania zysku  netto  za rok 2019.

  • „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HECTOR S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk  netto wynoszący 551.518,47 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy  pięćset osiemnaście  złotych,   47/100),przekazać na kapitał zapasowy.

UCHWAŁA NR 11/2020 z dnia 09.07. 2020roku

w sprawie akceptacji podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

  • „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HECTOR S.A. z siedzibą w Warszawie akceptuje podmiot do prowadzenia rejestru akcjonariuszy …….

UCHWAŁA NR 12/2020 z dnia 09.07. 2020roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HECTOR  S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że do § 6 dodaje  następujące punkty:

104) PKD 35.11.Z -Wytwarzanie energii elektrycznej

105) PKD 43.21.Z -Wykonywanie instalacji elektrycznych

106) PKD 33.14.Z -Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Załączniki

Bilans_Hector_2019

Bilans_Opinia_2020

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI_hector

Aktualizacja 13-10-2020

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Aktualizacja 22-10-2020

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Aktualizacja 12-11-2020

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Aktualizacja 27-11-2020

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI